ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΕΦ

Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας και πρόσφατα εγκεκριμένη Οργάνωση Παραγωγών, είμαστε υπερήφανοι για το κορινθιακό μας ελαιόλαδο. Για το λόγο αυτό, στο κέντρο της προσπάθειάς μας βρίσκεται η απρόσκοπτη στήριξη και καθοδήγηση των αγροτών και παραγωγών και η αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες τους.

Στόχος είναι η διαρκής βελτίωση και ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων μας ώστε να ανταποκρίνονται στα πιο απαιτητικά διεθνή πρότυπα, αλλά και η καθιέρωσή τους στις διεθνείς αγορές.

Προκειμένου να το πετύχουμε, αξιοποιούμε όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες με κυριότερα τα κοινοτικά προγράμματα εργασίας ΟΕΦ. Μέσα από την στοχευμένη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, έχουμε τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε όχι μόνο την ποιότητα του ελαιολάδου μας, αλλά και την ελαιοκαλλιέργεια στο σύνολό της και μάλιστα με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ήδη η Ομάδα Παραγωγών μας που αριθμεί 680 μέλη έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 611/2014 για την τριετία 2015-18 το οποίο περιλαμβάνει δράσεις όπως:

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα όπως:

-> Η προώθηση ενός μοντέλου ελαιοκαλλιέργειας το οποίο θα σέβεται το περιβάλλον και θα είναι οικονομικά βιώσιμο.

-> Η εξασφάλιση μίας αειφορική παραγωγή από υγιείς ελιές υψηλής ποιότητας χωρίς παρουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

-> Η προστασία της υγείας των παραγωγών όσον αφορά στο χειρισμό των χημικών σκευασμάτων.

-> Η προώθηση και διατήρηση υψηλής βιοποικιλότητας στο οικοσύστημα της ελιάς και στις γειτονικές περιοχές.

-> Η διατήρηση και η προαγωγή μεγάλης διάρκειας γονιμότητας του εδάφους.

-> Η ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του νερού, εδάφους και αέρα.

Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

Στη συγκεκριμένη δράση εντάσσονται έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, η ανάπτυξη Κλιματικά ουδέτερου προϊόντος και οι εκπαιδεύσεις των παραγωγών σε ζητήματα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας

Στόχος είναι η δημιουργία μιας εύκολα προσβάσιμης πλατφόρμας ή οποία θα επιτρέπει την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών της ομάδας και του τυποποιητηρίου.

Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μετα­ποίησή τους και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή.

Προβλέπεται η προμήθεια του κατάλληλου γεωργικού εξοπλισμού για τους παραγωγούς της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, η βελτίωση του εξοπλισμού των γραμμών εμφιάλωσης στο τυποποιητήριο, του συσκευαστηρίου ελαιολάδου και του εργαστηρίου ανάλυσης, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας στα ελαιοτριβεία για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου.

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 22005

Με το νέο πρόγραμμα η Ο.Ε.Φ θα συνεχίσει την εφαρμογή ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού την εφαρμογή της στο τυποποιητήριο ελαιολάδου και θα αυξήσει την ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο ελαιοτριβείου με την προσθήκη δύο συνεργαζόμενων στο Πρόγραμμα Ελαιοτριβείων (Αθίκια, Άγιοι Θεόδωροι) εκτός του Αγίου Βασιλείου.

 

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), το οποίο είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ και στα ελαιοτριβείο Αγίου Βασιλείου, Αγίων Θεοδώρων και Αθικίων

 

Στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας