Δράσεις του Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ 2015-2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Βiv 
Τετράδιο παραγωγού

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τους 320 παραγωγούς της ΣΟΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάρτιση τους σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων, μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
Ομαδική Εκπαίδευση στην Ομάδα Παραγωγών
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016  
Δραστηριότητα Εi  
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο του Αγίου Βασιλείου

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016  

Δραστηριότητα Εii  

Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005
Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Βiv 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανάρτηση ενημερωτικού σημειώματος για τη συμμετοχή στη βιολογική γεωργία
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Γiii 

Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος

  

 • Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου προς παραγωγούς
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Γiv

Χρήση ψηφιακού εργαλείου για επικοινωνία μεταξύ παραγωγών – τυποποιητηρίου και κατάρτιση χρηστών και παραγωγών

  

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών
 • Σύνταξη λίστας παραγωγών που θα εκπαιδευτούν
 • Λίστα χρηστών της πλατφόρμας
 • Σύνταξη εγχειρίδιου χρήσης της εφαρμογής και καθορισμός εκπαιδεύσεων χρηστών και παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εi

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

  

 • Ανασκόπηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Εκ νέου έλεγχος των διαγραμμάτων ροής των τριών ελαιοτριβείων του Συνεταιρισμού και του τυποποιητηρίου
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης εργαζομένων των ελαιοτριβείων και του τυποποιητηρίου
 • Επιλογή και προγραμματισμός εκπαίδευσης 300 παραγωγών
 • Σύνταξη εγχειριδίου και προγραμματισμός εκπαίδευσης πάνω στη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εii

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

 

 • Έλεγχος της ισχύος όλων των σχετικών εγγράφων
 • Πραγματοποίηση ανασκόπησης του συστήματος ΣΔΑΤ
 • Εκ νέου έλεγχος των διαγραμμάτων ροής

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

ΠΑΓΙΑ

Δραστηριότητα Δi

 • Προμήθεια ελαιδιχτυών
 • Προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

 • Συμπλήρωση 680 τετραδίων παραγωγών
 • Διανομή 680 Εγχειριδίου Παραγωγού
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης σε 680 παραγωγούς
 • Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 26/01/2017
 • Ατομική κατάρτιση των 680  παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση του ΣΟΔ στις 19/12/2016
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 27 δείγματα ελαιοκάρπου
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα EQA HELLAS στις 23/12/2016 στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, Κλιματικά ουδέτερο προϊόν και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 300 παραγωγούς στις 26/01/2017
 • Σύνταξη του ερωτηματολογίου για το ανθρακικό αποτύπωμα.
 • Ατομικές εκπαιδεύσεις των 300 παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

 • Σύνταξη του εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής
 • Εγκατάσταση ηλεκτρονικής πλατφόρμας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δi

Προμήθεια γεωργικού εξοπλισμού για παραγωγούς της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Προμήθεια ελαιοδιχτύων
 • Προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 22005

 • Εκπαιδεύσεις εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Α.Σ. Αγίου Βασιλείου στις 14/11/2016 στο τυποποιητηρίο της Ε.Α.Σ. Κορινθίας και στο ελαιοτριβείο του Α.Σ. Αθικίων στις 17/11/2016
 • Επιθεωρήσεις του συστήματος Ιχνηλασιμότητας από τον ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα EUROCERT στις εγκαταστάσεις των Α.Σ. Αγίου Βασιλείου και Αγίων Θεοδώρων στις 11/01/2017, και στις 23/03/2017 στο ελαιοτριβείο του Α.Σ. Αθικίων
 • Το τυποποιητήριο της Ε.Α.Σ. Κορινθίας Α.Ε.Σ. Α.Ε επιθεωρήθηκε απο τον φορέα TUV HELLAS A.E
 • Βεβαιώσεις από τον φορέα EUROCERT που επιβεβαιώνουν την ισχύ των 3ετών πιστοποιητικών
 • Ομαδική εκπαίδευση στους 300 παραγωγούς που συμμετέχουν στη δράση στις αρχές της ιχνηλασιμότητας στις 26/01/2017
 • Ενέργειες για ανάπτυξη ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας iKnow βασιζόμενο στις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 22005:2007

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ και στα ελαιοτριβείο Αγίου Βασιλείου, Αγίων Θεοδώρων και Αθικίων. Ενημερωτική επίσκεψη από εκπροσώπους των Μέσων

 • εκπαιδεύσεις προσωπικού του Α.Σ. Αγίου Βασιλείου στις 14/11/2016, στο τυποποιητήριο στις 17/11/2016, στον Α.Σ. Αγίων Θεοδώρων στις 21/11/2016 και στον Α.Σ. Αθικίων στις 17/01/2017
 • επιτυχείς επιθεωρήσεις του Συστήματος στους Α.Σ. Αγίου Βασιλείου και Αγίων Θεοδώρων στις 11/01/2017 και στον Α.Σ. Αθικίων στις 23/03/2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση της ομάδας των 680 παραγωγών του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ (16/09/2017)
 • Έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς
 • Εκτύπωση ατομικών τετραδίων παραγωγών
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης και σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, Κλιματικά ουδέτερο προϊόν και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

 • Σύνταξη ερωτηματολογίου για το ανθρακικό αποτύπωμα
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικά σεμινάρια των παραγωγών
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών μέσα στην εφαρμογή
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα εκπαιδευτούν στη χρήση της ηλεκτρονικής βάσης
 • Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της ηλεκτρονικής βάσης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δi

Προμήθεια γεωργικού εξοπλισμού για παραγωγούς της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Προμήθεια 167 διχτυών ελαιοσυλλογής 8x14m, 266 διχτυών 8x12m και 95 διχτυών 6x12m
 • Προμήθεια 350 ελαιοραβδιστικών ATRAX electric

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δiii.1

 Βελτίωση του εξοπλισμού των γραμμών εμφιάλωσης στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

 • Προμήθεια μίας γραμμής φιαλών σπρέι με ημιαυτόματη γεμιστική μηχανή ENOLMASTER 4S/STEEL NOZZLES, TENCO SNC και ημιαυτόματη πωματική μηχανή ΝΚ 3RPP

Δραστηριότητα Δiii.2

 Βελτίωση του εξοπλισμού του συσκευαστηρίου ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

 • Προμήθεια μίας κλειστικής και διαμορφωτικής μηχανής χαρτοκιβωτίων PACK POINT 520 της εταιρείας COMARME MARCHETTI S.P.A.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δiv.1 

Παροχή τεχνικής βοήθειας στο ελαιοτριβείο του Α.Σ. Αγίων Θεοδώρων για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου

 • Προμήθεια μίας αντλίας φόρτωσης πυρήνα με κεφαλή αντλίας 12” x 4”
 • Προμήθεια μίας αντλίας ελαιολάδου
 • Προμήθεια ενός φίλτρου πλακών
 • Προμήθεια 2 ανοξείδωτων δεξαμενών ελαιολάδου 500Lt και 3 δεξαμεών 1.000Lt
 • Προμήθεια ενός ανυψωτήρα αναστροφέα παλετοκιβωτίων
 • Προμήθεια ενός υδραυλικού χειροκίνητου παλετοφόρου ζύγισης με εκτυπωτή 2,0 τόνων, ενός υδραυλικού χειροκίνητου παλετοφόρου 2,5 τόνων και ενός περονοφόρου πεζού χειριστή

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δv 

 Βελτίωση του εξοπλισμού του εργαστηρίου ανάλυσης της Ο.Ε.Φ.

 • Προμήθεια φασματοφωτομέτρου UV-VIS Cary 60,Agilent Technologies με λογισμικό ελέγχου CARY WinUV SOFTWARE (NON 21CFR11), LAPTOP 15,6” DELL NOTEBOOK INSPIRO, LEXMARK PRINTER CS317DN COLOR LASER, 4 QUARTZ CELL κυψελλίδες χαλαζία οπτικής διαδρομής 10mm
 • Προμήθεια ενός αναλυτικού ζυγού KERN, ABS220-4N και SINGLE WEIGHT 5G πρότυπο βάρος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εi 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 22005

 • Επανέλεγχος της ομάδας των συστημάτων των τριών ελαιοτριβείων και του τυποποιητηρίου
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης για τον ΑΣ Αγ. Βασιλείου (20/09/2017), για τον ΑΣ Αγ. Θεοδώρων(18/09/2017), στον ΑΣ Αγ. Αθικίων (23/09/2017) και στην ΕΑΣ Κορινθίας (02/10/2017)
 • Πραγματοποίηση ανασκοπήσεων των συστημάτων
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Ιχνηλασιμότητας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας που θα εφαρμοστεί στο ελαιοτριβείο του ΑΣ Αθικίων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εii 

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ και στα ελαιοτριβείο Αγίου Βασιλείου, Αγίων Θεοδώρων και Αθικίων

ενημερωτική επίσκεψη από εκπροσώπους των Μέσων 

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP των συστημάτων των τριών ελαιοτριβείων και του τυποποιητηρίου
 • Παράδοση του εγχειριδίου του συστήματος
 • Έλεγχος της ισχύος των εγγράφων και επικαιροποίηση του καταλόγου προμηθευτών
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης εργαζομένων
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης
 • Πραγματοποίηση ανασκοπήσεων των συστημάτων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα ΣΤi 

 Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

 • Προετοιμασία για τη διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης με στόχο τη γνωριμία των εκπροσώπων των Μέσων με τα στελέχη της Οργάνωσης Παραγωγών
 • Προετοιμασία για τη δημιουργία ενημερωτικού απολογιστικού εντύπου για τα πεπραγμένα και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης

• συμπλήρωση 680 τετραδίων παραγωγών
• διανομή Εγχειριδίου Παραγωγού σε 680 παραγωγούς
• ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 16/02/2018
• ατομική κατάρτιση των 680 παραγωγών
• εσωτερική επιθεώρηση του ΣΟΔ από τις 23/10/2017 έως τις 08/12/2017
• χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 26 δείγματα ελαιοκάρπου
• αναλύσεις 26 δειγμάτων εδάφους (φυσικοχημικές ιδιότητες και θρεπτικά συστατικά)
• επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα EQA HELLAS Α.Ε. στις 23/01/2018
στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ – έκδοση επικαιροποιημένης λίστα παραγωγών
• αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και
επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, Κλιματικά ουδέτερο
προϊόν και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

• σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού με θέμα “Προστασία υδάτινων πόρων”
• εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 80 παραγωγούς στις 16/02/2018
• ατομική κατάρτιση των 80 παραγωγών
• έκδοση πιστοποιητικού κλιματικής ουδετερότητας για το ελαιόλαδο
• προσθήκη της ένδειξης carbon neutral επί της συσκευασίας extra παρθένου ελαιολάδου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Γiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου
συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του
τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

• επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών και λίστας φαρμάκων
• εκπαίδευση παραγωγών στον τρόπο καταχώρησης δεδομένων στην εφαρμογή
• καταχώρηση δεδομένων και εγκατάσταση επικαιροποιημένης βάσης σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή της Ο.Ε.Φ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Δiii.1

Βελτίωση του εξοπλισμού των γραμμών εμφιάλωσης στο
τυποποιητήριο ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

• προμήθεια γραμμής φιαλών σπρέι με ημιαυτόματη γεμιστική μηχανή τύπου
ENOLMASTER 4S/STEEL NOZZLES της εταιρείας TENCO SNC και ημιαυτόματης
πωματικής μηχανής τύπου ΝΚ 3RPP

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Δiii.2

Βελτίωση του εξοπλισμού του συσκευαστηρίου ελαιολάδου
της Ο.Ε.Φ.

• προμήθεια κλειστικής και διαμορφωτικής μηχανής χαρτοκιβωτίων PACK POINT 520 της
εταιρείας COMARME MARCHETTI S.P.A.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Εi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και
Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 22005

• εσωτερικές επιθεωρήσεις προς επιβεβαίωση και συμμόρφωση των Συστημάτων
Ιχνηλασιμότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου
• εκπαιδεύσεις εργαζομένων στις εγκαταστάσεις των Α.Σ. Αγ. θεοδώρων, Αγ. Βασιλείου
και Α.Σ. Αθικίων, καθώς και στο τυποποιητήριο της Ε.Α.Σ. Κορινθίας Α.Ε.Σ. Α.Ε.
• επιτυχείς επιθεωρήσεις του συστήματος Ιχνηλασιμότητας από τον ανεξάρτητο
πιστοποιητικό φορέα EUROCERT στις εγκαταστάσεις των Α.Σ. Αγίου Βασιλείου και
Αγίων Θεοδώρων στις 28/11/2017 και στις 09/11/2017, αντίστοιχα, και στο ελαιοτριβείο
του Α.Σ. Αθικίων στις 29/03/2018 – έκδοση σχετικών βεβαιώσεων
• το τυποποιητήριο της Ε.Α.Σ. Κορινθίας Α.Ε.Σ. Α.Ε επιθεωρήθηκε επιτυχώς στις
14/12/2017 από τον φορέα TUV HELLAS A.E. – έκδοση σχετικής βεβαίωσης
• ομαδική εκπαίδευση στους 300 παραγωγούς που συμμετέχουν στη δράση στις αρχές
της ιχνηλασιμότητας στις 16/02/2018
• ατομική κατάρτιση των 300 παραγωγών και συμπλήρωση ισάριθμων τετραδίων
ιχνηλασιμότητας
• ανάπτυξη και εγκατάσταση ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας iKnow
βασιζόμενο στις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο του
Α.Σ. Αθικίων και εκπαίδευση των χειριστών της πλατφόρμας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της
ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της
Ο.Ε.Φ και στα ελαιοτριβείο Αγίου Βασιλείου, Αγίων Θεοδώρων και Αθικίων

• εσωτερικές επιθεωρήσεις προς επιβεβαίωση και συμμόρφωση των Συστημάτων
Ασφάλειας των Τροφίμων με τις απαιτήσεις του προτύπου
• αναλύσεις νερού και ελαιολάδου, τόσο σε νερό που χρησιμοποιείται στη διαδικασία
παραγωγής ελαιολάδου όσο και σε δείγματα ελαιολάδου, των Α.Σ. Αγ. Θεοδώρων, Αγ.
Βασιλείου και Αθικίων και του τυποποιητηρίου της Ε.Α.Σ. Κορινθίας Α.Ε.Σ. Α.Ε.
• εκπαιδεύσεις εργαζομένων στις εγκαταστάσεις των Α.Σ. Αγ. θεοδώρων, Αγ. Βασιλείου
και Α.Σ. Αθικίων, καθώς και στο τυποποιητήριο της Ε.Α.Σ. Κορινθίας Α.Ε.Σ. Α.Ε.
• επιτυχείς επιθεωρήσεις του συστήματος Ασφάλειας των τροφίμων από τον ανεξάρτητο
πιστοποιητικό φορέα EUROCERT στις εγκαταστάσεις των Α.Σ. Αγίου Βασιλείου και
Αγίων Θεοδώρων στις 28/11/2017 και στις 09/11/2017, αντίστοιχα, και στο ελαιοτριβείο
του Α.Σ. Αθικίων στις 29/03/2018 – έκδοση σχετικών βεβαιώσεων
• το τυποποιητήριο της Ε.Α.Σ. Κορινθίας Α.Ε.Σ. Α.Ε επιθεωρήθηκε επιτυχώς στις
14/12/2017 από τον φορέα TUV HELLAS A.E. – έκδοση σχετικής βεβαίωσης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

• πραγματοποίηση ενημερωτικής επίσκεψης για εκπροσώπους μέσων που καλύπτουν
αγροτικά και αγροδιατροφικά θέματα, στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.Σ.
Α.Ε. και στις εγκαταστάσεις των Α.Σ. Αγίου Βασιλείου, Αγίων Θεοδώρων και Αθικίων
• δημιουργία ενημερωτικού/ απολογιστικού εντύπου
• δημιουργία θεματικού βίντεο της Ο.Ε.Φ.
• ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας

Επιστροφη στο eask.gr