Δράσεις του Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ 2015-2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Βiv 
Τετράδιο παραγωγού

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τους 320 παραγωγούς της ΣΟΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάρτιση τους σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων, μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
Ομαδική Εκπαίδευση στην Ομάδα Παραγωγών
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016  
Δραστηριότητα Εi  
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο του Αγίου Βασιλείου

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016  

Δραστηριότητα Εii  

Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005
Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Βiv 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανάρτηση ενημερωτικού σημειώματος για τη συμμετοχή στη βιολογική γεωργία
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Γiii 

Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος

  

 • Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου προς παραγωγούς
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Γiv

Χρήση ψηφιακού εργαλείου για επικοινωνία μεταξύ παραγωγών – τυποποιητηρίου και κατάρτιση χρηστών και παραγωγών

  

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών
 • Σύνταξη λίστας παραγωγών που θα εκπαιδευτούν
 • Λίστα χρηστών της πλατφόρμας
 • Σύνταξη εγχειρίδιου χρήσης της εφαρμογής και καθορισμός εκπαιδεύσεων χρηστών και παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εi

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

  

 • Ανασκόπηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Εκ νέου έλεγχος των διαγραμμάτων ροής των τριών ελαιοτριβείων του Συνεταιρισμού και του τυποποιητηρίου
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης εργαζομένων των ελαιοτριβείων και του τυποποιητηρίου
 • Επιλογή και προγραμματισμός εκπαίδευσης 300 παραγωγών
 • Σύνταξη εγχειριδίου και προγραμματισμός εκπαίδευσης πάνω στη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δραστηριότητα Εii

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

 

 • Έλεγχος της ισχύος όλων των σχετικών εγγράφων
 • Πραγματοποίηση ανασκόπησης του συστήματος ΣΔΑΤ
 • Εκ νέου έλεγχος των διαγραμμάτων ροής

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

ΠΑΓΙΑ

Δραστηριότητα Δi

 • Προμήθεια ελαιδιχτυών
 • Προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

 • Συμπλήρωση 680 τετραδίων παραγωγών
 • Διανομή 680 Εγχειριδίου Παραγωγού
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης σε 680 παραγωγούς
 • Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 26/01/2017
 • Ατομική κατάρτιση των 680  παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση του ΣΟΔ στις 19/12/2016
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 27 δείγματα ελαιοκάρπου
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα EQA HELLAS στις 23/12/2016 στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, Κλιματικά ουδέτερο προϊόν και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 300 παραγωγούς στις 26/01/2017
 • Σύνταξη του ερωτηματολογίου για το ανθρακικό αποτύπωμα.
 • Ατομικές εκπαιδεύσεις των 300 παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

 • Σύνταξη του εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής
 • Εγκατάσταση ηλεκτρονικής πλατφόρμας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Δi

Προμήθεια γεωργικού εξοπλισμού για παραγωγούς της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Προμήθεια ελαιοδιχτύων
 • Προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 22005

 • Εκπαιδεύσεις εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Α.Σ. Αγίου Βασιλείου στις 14/11/2016 στο τυποποιητηρίο της Ε.Α.Σ. Κορινθίας και στο ελαιοτριβείο του Α.Σ. Αθικίων στις 17/11/2016
 • Επιθεωρήσεις του συστήματος Ιχνηλασιμότητας από τον ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα EUROCERT στις εγκαταστάσεις των Α.Σ. Αγίου Βασιλείου και Αγίων Θεοδώρων στις 11/01/2017, και στις 23/03/2017 στο ελαιοτριβείο του Α.Σ. Αθικίων
 • Το τυποποιητήριο της Ε.Α.Σ. Κορινθίας Α.Ε.Σ. Α.Ε επιθεωρήθηκε απο τον φορέα TUV HELLAS A.E
 • Βεβαιώσεις από τον φορέα EUROCERT που επιβεβαιώνουν την ισχύ των 3ετών πιστοποιητικών
 • Ομαδική εκπαίδευση στους 300 παραγωγούς που συμμετέχουν στη δράση στις αρχές της ιχνηλασιμότητας στις 26/01/2017
 • Ενέργειες για ανάπτυξη ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας iKnow βασιζόμενο στις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 22005:2007

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ και στα ελαιοτριβείο Αγίου Βασιλείου, Αγίων Θεοδώρων και Αθικίων. Ενημερωτική επίσκεψη από εκπροσώπους των Μέσων

 • εκπαιδεύσεις προσωπικού του Α.Σ. Αγίου Βασιλείου στις 14/11/2016, στο τυποποιητήριο στις 17/11/2016, στον Α.Σ. Αγίων Θεοδώρων στις 21/11/2016 και στον Α.Σ. Αθικίων στις 17/01/2017
 • επιτυχείς επιθεωρήσεις του Συστήματος στους Α.Σ. Αγίου Βασιλείου και Αγίων Θεοδώρων στις 11/01/2017 και στον Α.Σ. Αθικίων στις 23/03/2017

Επιστροφη στο eask.gr